תנאי שימוש

בדיקת רוק גנטית ותוכנית הרזיה וחיטוב ״מיי ג׳ינס״

תנאי שימוש וביטול עסקה (להלן: "הסכם זה")

 1. כללי
  1. הסכם זה מהווה, בין היתר, מסמך פרטים בהתאם לזכותך לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וכן "הסבר בכתב" בהתאם לזכותך לפי סע' 12 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000, והסכמתך לאמור בו מהווה "הסכמה מדעת" לפי סע' 11 לחוק זה (להלן בהתאמה: "חוק הגנת הצרכן" ו-"חוק מידע גנטי") בקשר עם עסקה (להלן: "העסקה") שבה רכשת מחברת לב חי גנטיקה בע"מ ח.פ. 516201001 מרחוב יגאל אלון 94 תל אביב טלפון 03-3095244 (להלן: "החברה") בדיקת רוק גנטית (להלן: "הבדיקה") הכוללת דו"ח תזונתי ממוחשב (להלן: "הדו"ח") ושבהתאם לסוג העסקה גם ייעוץ תזונתי המבוסס על הדו"ח (להלן: "המלצות התזונה") (הבדיקה, הדו"ח והמלצות התזונה להלן ביחד: "המוצר").
  2. להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים: 

נספח אתנאי ביטול עסקה.

נספח בשמירה על פרטיות וויתור על זכויות. 

נספח גמסמך הסבר בדבר זכויותיך לפי סעיף 12(ב) בחוק מידע גנטי.

בכל הנוגע לנושאים אלה הנך מופנה בזאת לנספח הרלוונטי.

  1. המוצר הינו בעל אופי חדשני, בהיותו מבוסס, בין היתר, על מחקרים חדשניים בכל הקשור לתזונה וספורט והשפעת הגנים עליהם, שלא עמדו עדיין במבחן או ניסיון ארוכי טווח.
  2. החברה תשלח לכתובת דואר אלקטרוני שיספק הלקוח (להלן: "כתובת הדוא"ל") את תוצאות הבדיקה, אשר מתבססות על נתונים שמסר הלקוח לחברה. 
  3. המוצר אינו כולל ייעוץ גנטי ואינו בעל השלכה רפואית-גנטית כלל, אלא משמעות תזונתית-דיאטנית בלבד, המבוססת על נתוניך הגנטיים העולים מהבדיקה ועיבודם, ומטרתו הבלעדית היא למידה עצמית וידיעה אישית שלך.
  4. החברה או חברת ג'י.ג'י.אי – גליל ג'נטיק אנליסיס בע"מ, ח.פ. 514170885 [שכתובתה פארק תעשיה קצרין, ת.ד 3664, קצרין 12900, המפעילה את המרכז הגנטי GGA שהינו מרכז גנטי העוסק, בין היתר, בביצוע בדיקות גנטיות באישור משרד הבריאות, וכן בייעוץ גנטי ומחקר גנטי (להלן: "GGA" או "המעבדה")] אינם ארגון שירותי בריאות, אינם ספק שירותי בריאות, אינם תזונאים ואינם ארגון רפואי מכל סוג שהוא. המוצר וכל שירות שיתלווה אליו לא מהווים ייעוץ, טיפול או אבחנה רפואיים ולא יהוו תחליף לפנייה לקבלת ייעוץ או שירות מקצועי. המוצר לא הוערך על ידי מנהל מזון ותרופות (FDA) כלשהו ואינו מיועד לביצוע אבחנה, ריפוי או מניעה של כל מחלה.
  5. בטרם ביצוע שימוש כלשהו במוצר עליך לקרוא בעיון את כל הוראות הסכם זה וכן לתקף את אישור הסכם זה (כהגדרת מונח זה להלן). אישור הסכם זה מהווה, בין היתר, אישור קבלת "טופס גילוי" לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, אישור קבלת "הסבר בכתב" בהתאם לזכותך לפי סעיף 12 בחוק מידע גנטי, "הסכמה מדעת" לפי הוראות חוק מידע גנטי וכן הסכמה מלאה והתחייבות מוחלטת מצידך לאמיתות ולקיום כל ההצהרות, ההוראות והתנאים המופיעים בו.
  6. אישור הסכם זה ייעשה באמצעות סימון V בעת פתיחת חשבונך ורישום ערכת הבדיקה שקיבלת, באתר שלנו שכתובתו www.mygenes.co.il (להלן: "האתר"), ליד כל אחת מהשורות הבאות:
   1. קראתי את כל תנאי השימוש והנני מאשר ומסכים לכל האמור בהם. 
   2. אני מאשר כי קיבלתי עותק של טופס ההסכמה מדעת וטופס הסבר כללי על זכויות הנבדק בבדיקות גנטיות – לפי סעיף 12(ב) בחוק מידע גנטי.
  7. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מופנה כמובן לגברים ולנשים כאחד.
  8. הינך מתחייב כלפי החברה כי יש לך הסמכות להתחייב כלפיה וכלפי שותפיה, עובדיה וסוכניה בכל חיוביך לפי הסכם זה, וכן יש בידך הרשות והסמכות לפי הוראות כל דין להשתמש במוצר.
  9. חל איסור מוחלט לעשות או לאפשר שימוש במוצר על ידי קטין שגילו פחות מ-16 שנים, אולם הינך רשאי לרכוש את המוצר לשימוש קטין שגילו מעל 16 שנים (להלן: "רכישה לשימוש קטין"). במקרה זה, הינך מאשר כי אתה האפוטרופוס (טבעי או אחר) על אותו קטין לפי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן בהתאמה: "האפוטרופוס" ו-"חוק כשרות משפטית"). הקטין לא יהיה רשאי לעשות שימוש במוצר אלא לאחר שליחת העתק הצהרה בכתב לחברה באמצעות דואר אלקטרוני, שתהיה חתומה על ידי הקטין ועל ידך כאפוטרופוס שלו, בה יוצהר כי כל הוראות הסכם זה נקראו בעיון בפני הקטין, הוסברו לו כדבעי והובנו על ידו – הכל בנוכחותך, וכן יאושר ויובהר בה כי אתה והקטין מבינים ומסכימים לכל הוראות הסכם זה, ובאופן ספציפי מסכימים לנתינת דגימת הרוק ולביצוע הבדיקה.
  10. ערכת הבדיקה מיוצרת על ידי DNA Genotek Inc, Ottawa, Canada (להלן: "היצרן") ומפוענחת על ידי GGA. שיווק המוצר, עיבוד תוצאות הבדיקה והדו"ח נעשים על ידי החברה.
  11. הספקת הבדיקה ומתן רשות שימוש בה ייעשו רק בכפוף לנכונות כל הצהרות הלקוח וקיום כל הוראות הסכם זה ותנאיו. בנוסף, המוצר עשוי להיות כפוף למדיניות, תנאי שימוש וביטול והסכמים אחרים, הקשורים לצדדים שלישיים (לדוגמה – היצרן) (להלן בפרק זה: "מרכיבי צד שלישי" ו-"הצדדים השלישיים"). מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, השימוש במרכיבי צד שלישי, אם וככל שיסופקו במסגרת העסקה, כפוף לתנאים וההגבלות של הצדדים השלישיים, ומותנה בציות להם. בעצם  התקשרותך בעסקה ניתנת הסכמתך לכך שמרכיבי צד שלישי אלה מסופקים על ידינו כפי שהם וללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, עבור תוצאות שימוש לא נכון בשירותים אלה ואחרים, והנך לברר ולמלא את התנאים וההגבלות של מרכיבי הצד השלישי במלואם. 
  12. החברה מציעה 2 סוגי עסקאות: (1) עסקה הכוללת קבלת ערכת הבדיקה, פענוח הבדיקה במעבדה וקבלת דו"ח הכולל את תוצאות הבדיקה ביחס ל-130 משתנים בגנים והמלצות תזונתיות כלליות המבוססות על תוצאות הבדיקה בלבד (להלן: "עסקה בסיסית"); (2) עסקה הכוללת קבלת ערכת הבדיקה, פענוח הבדיקה במעבדה וקבלת דו"ח הכולל את תוצאות הבדיקה ביחס ל-220 משתנים בגנים, וכן המלצות תזונתיות כלליות המבוססות על תוצאות הבדיקה ועל שאלון אורח חיים אישי ותוצאות בדיקות דם (להלן: "עסקה מקיפה"). 
  13. הבדיקה מתבצעת באמצעות ערכה (להלן: "הערכה"), שתישלח אל הכתובת שמסר הלקוח. השילוח ייעשה באמצעות שליח מטעם החברה, בתוך 3 ימים ממועד השלמת ביצוע התשלום ואישור הסכם זה על ידי הלקוח לפי המאוחר. לאחר מתן דגימת רוק בהתאם להוראות ביחס לערכה, תיאסף הערכה ותועבר אל המעבדה, שם תיבדק דגימת הרוק ויפוענחו תוצאות הבדיקה שיימסרו לחברה כנתונים גולמיים (בהסכם זה: "תוצאות הבדיקה"). החברה תנתח את הנתונים ותפיק עבורך דו"ח בהתבסס עליהם (בהסכם זה: "הדו"ח"), שיישלח לך בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגעת הערכה למעבדה. ייתכנו חריגות, לרבות משמעותיות, מאותם מועדים, והינך מוותר בזאת על כל טענה בהקשר זה כנגד החברה.
 1. השימוש במוצר והיעדר אחריות
  1. "שימוש" או "שימוש במוצר" הוא מעשה או מחדל כלשהם בקשר עם המוצר או כל ייעוץ בקשר עימו, מכל סוג שהוא.
  2. השימוש במוצר נעשה תוך ידיעה והבנה מצידך כי החברה, GGA או מי מהגופים או היחידים שעימם הם שיתפו או משתפים או ישתפו פעולה (להלן בפרק זה: "החברה והצדדים השלישיים") אינם עוסקים במתן ייעוץ רפואי או משפטי, וכי לא ניתן כלל להסתמך על נכונות או דיוק המידע וכיו"ב המתקבלים מהם, לרבות גם לא בכל הנוגע לקיומו של צורך בביצוע מעשה או מחדל כלשהם הנובע ממידע זה. 
  3. השימוש במוצר נעשה על אחריותך בלבד. 
  4. החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראים בשום אופן ובשום צורה, לא ישירה ולא עקיפה, לכל מעשה או מחדל שנעשה על ידך או על ידי מאן דהוא, גם אם קרה הדבר בקשר עם שימוש במוצר, במישרין או בעקיפין.
  5. החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראיים לכל נזק, מכל סוג ואופן שהם, גם אם ייגרם (חלילה) כתוצאה משימוש במוצר.
  6. החברה והצדדים השלישיים אינם מתחייבים לתוצאות כלשהן בעקבות שימוש במוצר, ולא תעמוד לך כל טענה במקרה שלא יושגו תוצאות להן ציפית, לרבות גם לא בגין מאמץ או זמן או ממון שהקדשת וכיוצא באלה.
  7. ככל שתחוש שהשימוש במוצר גורר תוצאות-לוואי לא-צפויות או לא-רצויות עליך יהיה לפנות לאלתר לאיש מקצוע ולא להסתמך על מידע אחר כלשהו.
  8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה לא תעלה אחריות החברה והצדדים השלישיים ביחס לכל נזק או עילת תביעה אחרת, מכל סוג שהוא, על הסכום ששילמת בפועל לחברה תמורת המוצר.
  9. השימוש במוצר וכל דבר הנלווה לכך אינם מהווים ייעוץ רפואי או בריאותי, ואינם מהווים תחליף לאבחון מקצועי או ייעוץ רפואי או ייעוץ או שירות מקצועי אחר. המוצר וכל אינטראקציה עם החברה והצדדים השלישיים לא ישמשו או יהוו תחליף לחוות דעת מקצועית ביחס לעניינים רפואיים או בריאותיים, גופניים, ואחרים, ואין בשימוש במוצר כדי להוות אבחנה רפואית או המלצה לקבלת טיפול או לביצוע פעולה כלשהם. בהתאם לכך, במקרה שמתעורר חשש או צורך, עליך לפנות לאיש מקצוע מוסמך ולקבל חוות דעת המבוססת על ידע מקצועי-רפואי מוסמך ועל היכרות מעמיקה ומקצועית עם עובדות, פרטי ומאפייני המקרה המסוים שלך. אנו ממליצים לך להקדים ולפנות לרופא או לאיש מקצוע אחר לפי העניין בכל שאלה שיש לך בקשר עם עניינים בריאותיים, כבר בטרם ביצוע שימוש במוצר.
  10. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, מובהר בזאת כי:
   1. המלצות התזונה לא לוקחות בחשבון השפעה אפשרית כלשהי על בריאותך.
   2. החברה והצדדים השלישיים אינם אחראיים לכל השפעה לרעה על מחלה, אלרגיה או מצב רפואי או פיזי אחר ממנו הינך סובל או לשינויים במשקלך או לתוצאה כלשהי מהשינויים האמורים. 
   3. המלצות התזונה לא יכילו את כל שילובי המזון האפשריים, כמובן. על כן, ייתכן שתוכל להפיק את אותה תועלת גם משילובי מזון שלא מופיעים בהמלצות התזונה.
  11. השימוש במוצר יהיה כפוף להצהרות או לתנאים או הנחיות נוספים העשויים להתפרסם על ידינו מעת לעת, שיתפרסמו באתר או בהודעות דואר אלקטרוני שתישלחנה אליך. הינך מתחייב להיכנס אל האתר מפעם לפעם או אל תיבת הדואר האלקטרוני שלך בכדי להתעדכן בהתאם. הינך מאשר כי תישלחנה אליך הודעות שונות באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעים סלולריים, אשר תכלולנה, בין היתר, פרסום מוצרים ושירותים. ככל שאינך מעוניין לקבל הודעות כאמור או אם תהיה מעוניין בעתיד להפסיק לקבלן, תוכל ליידע אותנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: Support@mygenes.co.il ומשלוח דברי פרסומת (בלבד) יופסק עם קבלת הודעתך כאמור, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. יובהר, כי בעוד שאין אנו גובים תשלום עבור הודעות או מסרונים, ייתכן כי מפעיל הרשת הסלולרית שלך עשוי לגבות תשלום עבור קבלת הודעות, נתונים ודמי תשלום אחרים, ובמקרים כאמור אתה תישא בתשלומים אלה.
  12. החברה והצדדים השלישיים משתדלים לספק ללקוחותיהם מידע נכון, שלם ומעודכן, אך הם אינם ערבים לדיוקו, שלמותו או עדכניותו של מידע כאמור, זאת מעבר לכך שממילא הם אינם אחראים לכל נזק שינבע מתוך הסתמכות על מידע כאמור.
  13. החברה והצדדים השלישיים לא יהיו אחראים לנזק שייגרם מגלישה או שימוש באתר מכל סוג שהוא. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים וזאת כשירות בלבד לגולש. אין לראות בהפניה לאתרים אחרים אישור או המלצה כלשהם ביחס לאתרים אלה או ביחס למידע או תכנים או מוצרים או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם, והשימוש באתרים אחרים אלה, לרבות גם קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים מהם, הינם על דעת הגולש ובאחריותו הבלעדית. 
  14. החברה והצדדים השלישיים אינם מתחייבים כי הפונקציות הנכללות באתר תפעלנה ללא-הפרעה או ללא טעות או כי פגמים יתוקנו או כי אתר או האפליקציה או השרתים המאפשרים פעולתם הינם או יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן הם אינם מתחייבים ואינם מציגים מצגים כלשהם לגבי השימוש או תוצאות השימוש במוצר או בחומרים המצויים באתר או באפליקציה, לרבות לא בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל מאפיין ותכונה אחרים שלהם. 
  15. מבלי לגרוע מן האמור, לא מן הנמנע כי טעויות בקשר עם הבדיקה תיגרמנה מכך שכמות הדגימה שסיפקת אינה מספיקה, מכך שהערכה או הדגימה נפגמו במהלך המשלוח או מכך שלא אוחסנו כראוי. כדי להקטין את הסיכוי לטעות, אנא וודא שהינך פועל לפי ההנחיות הרשומות על אריזת הערכה. כמו כן ידוע לך כי עלולות להיגרם תקלות כתוצאה מטעות אנוש או ממשתנים או נתונים אחרים שאינם ידועים. אפשר שלא נדע אם התקיימה טעות כאמור או לא והאם תוצאות הבדיקה, הדו"ח וכל הנלווה למוצר הינו נכון ומדויק או לא.
  16. החברה תהיה רשאית להפסיק או להגביל תכונות או גרסאות של האתר וכן להפסיק או להגביל את סוג המכשירים בהם יתמוך או לבצע פעולות תחזוקה אשר ייתכן שיובילו להפרעות, עיכובים או שגיאות. 
  17. באחריותך הבלעדית לדאוג לכל ציוד שיידרש לשם שימוש במוצר, לרבות גם מחשב, חומרה, טלפון חכם, תוכנות, מודם ושירותי תקשורת וכיו"ב. 
  18. שירות לקוחות או ייעוץ מכל סוג שתבחר החברה לתת, אם תבחר, ייעשו כהטבה בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהיה מחויבת לספק את אלה ולא תישמע כל טענה בקשר עימם מצד הלקוח.
  19. במידה שתבחר לקבל מאת החברה דבר מה שאינו נכלל בעסקה תידרש לשאת בתשלום נוסף לחברה.
  20. הוראות פרק זה הינן הוראות יסודיות בהסכם זה והן תנאי מקדים לכל שימוש במוצר על ידך.
 1. רישום כמשתמש ותקופת השימוש
  1. לאחר ביצוע העסקה יהיה עליך להירשם כמשתמש באמצעות יצירת חשבון באתר / אפליקציה בהתאם להנחיות שיופיעו בו (להלן: "תהליך הרישום" ו-"החשבון"). במסגרת תהליך הרישום יהיה עליך להזין את שמך הפרטי ושם משפחתך כ"שם משתמש" ולמסור פרטים אישיים נוספים (להלן: "פרטים אישיים") וכן לבחור סיסמה (כולם ביחד להלן: "פרטי חשבון"). הנך מתחייב לספק פרטים אישיים מדויקים, מעודכנים ומלאים. 
  2. פרטי החשבון הינם סודיים, חובה עליך לשמרם מוגנים ואסור לאפשר במעשה או מחדל כלשהם את גילוים לצד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור, כל שימוש שיתבצע באמצעות החשבון יהיה באחריותך גם אם ייעשה ללא ידיעתך והסכמתך.
  3. החברה תהיה רשאית לבחון מעת לעת את נתוני החשבון ואת השימוש שיתבצע באמצעותו בכל אמצעי העומד לרשותה, וכן לדווח לפי הצורך לרשויות שונות על כל חשד להפרת הוראות הסכם זה. 
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בתהליך הרישום אסור לך להשתמש בשם שאינו שמך או בפרטי חשבון שיש לצד שלישי כלשהו זכויות בהם או בפרטי חשבון שהינם בלתי-הולמים. קביעה אודות היכללות פרטי חשבון בגדר האמור לעיל תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  5. באם הינך אפוטרופוס (כהגדרתו לעיל) והינך מבצע את העסקה לשם שימוש קטין (מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18 כאמור לעיל), תצטרך לבצע את תהליך הרישום ביחד עם הקטין. רישום הקטין כמשתמש יוכל להיעשות רק על ידך ועל ידי הקטין ביחד, בהתאם לעמידה בכל הוראות הסכם זה והוראות כל דין. בהתקשרותך בהסכם זה וכן בביצוע תהליך הרישום הינך מצהיר כי העסקה לשם שימוש הקטין והשימוש במוצר על ידו תואמות במלואן את הוראות הסכם זה והוראות כל דין.
  6. אם תדע או תחשוד כי צד שלישי נכנס לחשבונך או אם תדע או תחשוד כי הופרה סודיותו של פרט מפרטי החשבון באופן כלשהו, עליך ליידע את החברה על כך לאלתר באמצעות דואר אלקטרוני. 
 2. תשלום ותנאי עסקה
  1. התשלום עבור עסקה בסיסית יהיה בסך של 2,760 ₪ שייגבה מראש בטרם השימוש במוצר. התשלום עבור עסקה מקיפה יהיה בסך של 3,468 ₪ שיוסדר מראש בטרם השימוש במוצר. התשלום עבור כל אחת מהעסקאות ניתן לחלוקה עד ב-12 תשלומים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה, ככל שיבוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור לחברה. במידה שתבחר לבצע את התשלום באמצעות המחאה, הוראת קבע או העברה בנקאית – יתאפשר לך לעשות שימוש במוצר רק לאחר פירעון בפועל של מלוא התשלום לחברה.
  2. החברה תהיה רשאית לערוך שינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל שירות שיינתן על ידה או באתר, בין אם אלה מהווים חלק מהעסקה ובין אם לאו, לרבות סיום פעילותם ללא הודעה מראש, הטלת מגבלות גישה, מחיקת נתונים וכל כיוצא בכך.
 3. קנין רוחני
  1. הבדיקה, הדו"ח, המלצות התזונה, האתר, סימן המסחר "My Genes" או סימני מסחר אחרים, וכל התכנים, הנתונים, המידע, העיצובים, השמות המסחריים והסמלילים שיהיו מצויים באלה, וכן הסכם זה, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, ומהווים, בין היתר, "יצירה ספרותית" כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ו"סוד מסחרי" כמשמעותו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999. אסור להעתיק או להעביר או לפרסם או לשווק או לתרגם או לחשוף בפומבי או לחקות או להפיץ או למכור או לבצע דה-קומפילציה או הנדסה חוזרת וכל כיו"ב ביחס לכל דבר הקשור בהם. הפרת איסור זה תהווה פגיעה בזכויותיה של החברה לפי כל דין ולפי הוראות הסכם זה ותזכה את החברה בכל סעד העומד לרשותה.
  2. ייתכן שהבדיקה או הדו"ח או המלצות התזונה או האתר או מערכות המצויות בו מוגנים בפטנט. לפיכך העתקה או שימוש או הפצה או כל פעולה אחרת כיו"ב של אחד מבין אלה, שנעשתה ללא קבלת רשות מפורשת מאת החברה בכתב ומראש, עלולה להוות גם הפרת פטנט, בנוסף לכל עוולה אחרת שבדין.
  3. החברה אינה מעבירה לידיך כל זכות בשום דבר שהוא, לרבות לא במידע או חומר שתהיה רשאי להוריד למחשבך האישי וכיו"ב, אלה ייוותרו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ולכל היותר תהיה לך הרשות להשתמש בהם בלבד בכפוף להוראות הסכם זה. 
  4. החברה איננה מבטיחה כי משתמשים אחרים פועלים או יפעלו על פי תנאי הסכם זה והיא לא תהיה אחראית לנזק כלשהו העלול להגרם בשל כך.
 4. התיישנות תביעות

כל עילת תביעה שתהיה לך בקשר עם הבדיקה, הדו"ח, הנתונים או שימוש בכל אחד מאלה או בקשר עם הסכם זה או כל דבר שבוצע או לא בוצע בעקבותיו וכל כיוצא באלה, תתיישן בתוך שנה אחת (1) ממועד היווצרותה בפועל אף אם לא תהא ידועה לך באותו מועד, ואתה תהיה מנוע לצמיתות מלתבוע בגינה. הוראה זו הינה בגדר "תקופת התיישנות מוסכמת" לפי סע' 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 1. הפרה ותרופות
  1. במקרה של מחלוקת בינך לבין החברה או באם תפר הוראה מהוראות הסכם זה תהיה החברה רשאית לאסור עליך את השימוש בבדיקה או בדו"ח או בכל דבר אחר בקשר עם העסקה, לפרק זמן או לצמיתות, וכן להשהות, לבטל או לסיים את ההתקשרות עמך, להשהות את הגישה לחשבון, למחוק את החשבון ואת נתוניו או חלק מהם או להטיל עליך תשלום נוסף עבור השימוש במוצר (אף בגין שימוש שהיה זמין לפני כן ללא תשלום).
  2. הינך מתחייב בזאת לשפות באופן מלא את החברה או כל צד שלישי שעימו היא משתפת פעולה בגין כל הוצאה שתיגרם באופן ישיר או עקיף בעקבות הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידך, לרבות גם הוצאות משפטיות, שכר טרחת עורך דין וכל כיו"ב, לאלתר עם קבלת דרישה כאמור.
 2. שונות
  1. כל איסור החל עליך לפי הוראות הסכם זה אסור לך לסייע או לאפשר לצד שלישי לבצעו.
  2. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך שסעיף כלשהו בהסכם זה אינו תקף מכל סיבה שהיא, ייראו את אותו סעיף כאילו נוסח מלכתחילה באופן שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים. יתר הוראות הסכם זה יישארו בתוקפן.
  3. החברה ו-GGA, והן בלבד, יהיו רשאיות להמחות את חובותיהן וזכויותיהן לפי הסכם זה לצד שלישי, ובמקרה כאמור לא יישאו הן באחריות כלשהי עוד כלפיך. 
  4. לחברה תעמוד זכות קיזוז כלפיך אולם לא להיפך.
  5. על הסכם זה וכל הנובע ממנו ו/או כל הקשור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
  6. בית משפט המוסמך במחוז תל-אביב יהיה בעל סמכות בלעדית לדון בכל עניין בקשר עם העסקה והסכם זה.
  7. ככל שתבחר החברה שלא לעשות שימוש בזכות כלשהי העומדת לה לפי הוראות הסכם זה או לפי הוראות כל דין לא יחשב הדבר לוויתור או שיהוי מצידה והיא תהיה רשאית לעשות שימוש בכל זכות העומדת או שתעמוד לה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  8. ככל שתתקיים סתירה או אי-התאמה בין האמור בהסכם זה לבין האמור במקום אחר כגון האתר, הודעת דואר אלקטרוני וכיו"ב, הקובע יהיה האמור בהסכם זה, למעט אם במקורות האמורים נאמר במפורש אחרת.
דברו איתנו עכשיו
WordPress Image Lightbox Plugin
דילוג לתוכן