מדיניות פרטיות

נספח לתנאי שימוש – מדיניות פרטיות, שמירת נתונים וויתור על זכויות

    1. החברה תפעל תוך הגנה על פרטיותך ולא תחלוק מידע אישי עם צד שלישי ללא קבלת הסכמתך מראש. החברה תשתדל להביא לידיעת צדדים שלישיים שעימם היא משתפת פעולה את החשיבות שבשמירת פרטיותך, אולם לא תהיה אחראית בשום אופן לפעולה או מחדל של כל צד שלישי מכל סוג שהם.
    2. החברה ו-GGA יהיו רשאיות לשמור את דגימת הרוק, תוצאות הבדיקה וכן כל מידע וחומר גנטי או כל מידע וחומר אחר בקשר עמך ללא הגבלת זמן בהתאם להוראות הדין (להלן: "הנתונים"). הנתונים יישמרו באמצעות מאגר מידע שיהיה שייך לחברה או ל-GGA (להלן: "המאגר") ויסומנו בקוד שבאמצעותו יתאפשר לקשור בינם לבין עצמם ובינם לבינך (להלן: "שמירת הנתונים"). החברה ו-GGA אינן מתחייבות התחייבות כלשהי בקשר עם שמירת הנתונים, ומעת שיופק הדו"ח יוכלו הן למחוק ולהשמיד את כל הנתונים או חלקם לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. נתונים שיימחקו יהיו בלתי ניתנים לשחזור.
    3. באפשרותך להורות בכל עת לחברה או ל-GGA למחוק מהמאגר את הנתונים בקשר עימך, ובמקרה כאמור החברה או GGA יימחקו את הנתונים תוך זמן סביר בנסיבות העניין, בהתאם ליכולתן והוראות כל דין. הוראה כאמור תינתן בהודעה בדואר אלקטרוני שתישלח על ידך מכתובת הדוא"ל לחברה בלבד. נתונים שיימחקו יהיו בלתי ניתנים לשחזור.
    4. הבדיקה והדו"ח מבוססים על מחקרים בעלי אופי חדשני. המשך מחקר יסייע במיטובם והוא עשוי אף להעלות כי הם או המחקרים הקיימים עליהם הם מבוססים הינם בלתי שלמים או בלתי מדויקים או בעלי משמעות שונה מכפי שהובנו. ייתכן שהחברה ו-GGA או צדדים שלישיים שעימם הם משתפים פעולה במידע בנתונים או חומרים מכל סוג בקשר עמך המצויים בידי החברה ו-GGA והינך מאשר בזאת כל שימוש בנתונים מכל סוג לצרכי מחקר כאמור. אתה לא תרכוש כל זכות ולא תהיה זכאי לקבל כל תמורה בשל שימוש בנתונים או בשל כל דבר שיופק מהם או באמצעותם או בעקבותיהם.
    5. הינך מוותר בזאת כלפי החברה או GGA או כל צד שלישי שעימם הם ישתפו פעולה על כל בעלות, קניין רוחני, זכות לקבלת תמורה, טענות לחיסיון, פגיעה בכבוד, פגיעה בפרטיות, פגיעה בצנעת הפרט וכל טענה אחרת העשויה לעמוד לרשותך מכוח חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, סעיפים 1 ו-2 בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, סע' 7(א) בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חסיון לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 או טענה אחרת לפי כל דין וכן על כל זכות אחרת, שעומדים ושיעמדו לך בקשר עם הנתונים, מידע, תמונות, חומרים, משובים, רעיונות והצעות שיגיעו ממך וכל כיוצא באלה, לרבות בשל שימוש בהם או בשל כל דבר שיקרה בעקבות העסקה או הסכם זה. ויתור מצידך כאמור הינו תנאי יסודי בהסכם זה.
דברו איתנו עכשיו
WordPress Image Lightbox Plugin
דילוג לתוכן